Leverings- en betalingsvoorwaarden DENTAURUM Benelux Online Shop

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten. Voorwaarden van de klant, die in tegenspraak zijn met deze leverings- en betalingsvoorwaarden of die van deze voorwaarden afwijken, worden door ons niet erkend en zijn dus niet van toepassing, tenzij ze schriftelijk werden aanvaard.
1.2. Onze leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook voor toekomstige transacties, zelfs wanneer deze niet zouden worden bijgevoegd.


2. Offertes en orders

2.1. Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk een bindende offerte werd gedaan.
2.2. Beslissend is in ieder geval onze orderbevestiging, die ook in de vorm van een factuur met de producten kan worden verstuurd. Heeft de klant bezwaren tegen de inhoud van de orderbevestiging, dan moet hij binnen de week schriftelijk bezwaar indienen tegen de orderbevestiging, bij gebreke waarvan de overeenkomst tot stand komt overeenkomstig de orderbevestiging.


3. Offertes en orders via elektronische weg

3.1. Dit artikel regelt de leverings- en betalingsvoorwaarden specifiek van toepassing voor offertes en orders geplaatst via elektronische weg. De overige bepalingen van onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht in zoverre deze niet afwijken van dit artikel.
3.2. Door zich te registreren en een order te plaatsen aanvaardt iedere klant onvoorwaardelijk alle leverings- en betalingsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen. Door zich te registreren en een order te plaatsen bevestigt de klant eveneens een professionele koper te zijn en verbindt hij zich ertoe niet te handelen als tussenkoper, noch bestelde goederen door te verkopen aan particulieren.
3.3. Om zich te registreren als klant of gebruiker van de online shop dient een verzoek te worden gericht bij wijze van invullen van het registratieformulier zoals te vinden op de website.
3.4. De door de klant of gebruiker ingevulde registratiegegevens zijn tevens de factuur- en leveringsgegevens. Het leveringsadres is slechts te wijzigen na gelijktijdige aanvraag met de geplaatste order en dient bevestigd te worden door DENTAURUM Benelux
3.5. Standaardleveringen:
De verzending van de per elektronische weg geplaatste orders (met een maximum van 30kg) wordt gedaan in samenwerking met onze logistieke partner DPD. Behoudens gevaarlijke stoffen en dringende leveringen geschiedt de levering van elektronische orders als volgt: bestellingen boven de 150,00 EUR zijn verzendkostenvrij, voor bestellingen tot 149,99 EUR is er een vaste verzendkost van 7,00 EUR.
3.6. Dringende leveringen (Express):
Dringende bestellingen worden geleverd via onze logistieke partner DPD op de eerstvolgende werkdag (met uitzondering van orders op zaterdag, zon- en feestdagen) voor 18u00. Leveringskosten voor dringende bestellingen vallen geheel ten laste van de klant.
3.7. Transport en risico-overgang
3.8. Goederen in originele verpakking, ongeopend, in perfecte staat en met kopie van factuur kunnen worden geretourneerd binnen de vier weken te rekenen vanaf ontvangst van de goederen. Verzendkosten vallen geheel ten laste van de klant. Om beschadigingen en verlies te voorkomen, wordt voor de retour van de goederen aangeraden een pakket met aangegeven waarde te gebruiken.


4. Prijzen en kosten

4.1. Onze prijzen worden uitgedrukt in Euro, exclusief BTW. In onze prijzen zijn de kosten van verpakking, verzendings-, administratie- en verzekeringskosten niet inbegrepen. De prijzen van de reserveonderdelen betreffen nettoprijzen.
4.2. De prijs wordt bepaald op het tijdstip van de afsluiting van de overeenkomst. Wanneer de levering wordt voorzien op vier maanden na het afsluiten van de overeenkomst, wordt de op het ogenblik van de levering geldende prijs in acht genomen.
4.3. De prijzen worden bepaald aan de hand van de geldende prijslijsten. Afzonderlijke prijzen kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bij inwerkingtreding van nieuwe prijslijsten worden de hierin opgenomen prijzen geldig. De prijzen voor edelmetaal houdende artikelen worden bepaald volgens de dagkoers.
4.4. Voor elke bestelling via de Online Shop wordt de klant een vast bedrag aan verzendkosten in rekening gebracht dat afhankelijk is van de waarde van de goederen. Dit bedraagt ​​7,00 EUR tot een orderwaarde van 149,99 EUR. We nemen dit all-in tarief voor onze rekening als de waarde van de bestelling hoger is dan 150,00 EUR. Dit geldt niet voor dentaal depots, dealers of wederverkopers.
4.5. Eventuele verdere kosten zoals in het bijzonder vergoedingen voor rembours en expreslevering alsmede toeslagen voor gevaarlijke goederen zullen altijd aan de klant in rekening worden gebracht.
4.6. Bij verzending naar een ander adres dan het facturatieadres, wordt 5,00 EUR administratiekosten aangerekend.


5. Leveringsdatum

5.1. Leveringsdata zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Is een leveringsdatum bindend vastgelegd, dan kan deze afspraak alleen worden nageleefd, wanneer de klant zijn contractuele verplichtingen nakomt. De  leveringstermijn wordt nageleefd, wanneer de producten onze fabriek in Ispringen-Pforzheim (Duitsland) hebben verlaten voor het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn of indien voor die datum aan de klant wordt meegedeeld dat de producten klaar zijn voor verzending.
5.2. Indien wij verantwoordelijk zijn voor de overschrijding van de bindend vastgelegde leveringstermijn, dan kan de klant de overeenkomst opzeggen, nadat hij ons schriftelijk een redelijke uiterste termijn voor levering heeft gesteld en deze zonder gevolg is verstreken. Schadeclaims door de klant zijn uitgesloten, tenzij ons met betrekking tot de vertraging grove schuld of ernstige nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
5.3. Worden wij door overmacht verhinderd, de producten te leveren, dan wordt de leveringstermijn automatisch verlengd met de duur van de overmacht plus een redelijke opstarttijd. Met overmacht worden alle onvoorzienbare situaties buiten onze verantwoordelijkheid om bedoeld, die de levering onaanvaardbaar bemoeilijken of onmogelijk maken. Voorbeelden zijn leveringsvertragingen bij de toeleverancier, arbeidsconflict, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen of energie, zware bedrijfsstoringen door vernieling van het bedrijf in zijn geheel of van belangrijke afdelingen of door uitval van onontbeerlijke productie-installaties, ernstige transportstoringen enz. Duurt de overmacht situatie langer dan vier maanden, dan hebben wij het recht, de overeenkomst op te zeggen. In dit geval zal de klant geen recht hebben op een schadevergoeding. Op verzoek van de klant zullen wij na deze vier maanden aan de klant meedelen, of wij de overeenkomst opzeggen dan wel binnen een door ons te bepalen redelijke termijn zullen leveren.


6. Deelleveringen of levering op afroep

6.1. Wij kunnen bestellingen uitvoeren in deelleveringen, die overeenkomstig onze betalingsvoorwaarden afzonderlijk moeten worden betaald. Wordt een deellevering niet tijdig betaald, dan hebben wij het recht de verdere verwerking van de bestelling op te schorten.
6.2. Op afroep bestelde producten moet de klant uiterlijk binnen zes maanden na de bestelling volledig hebben afgeroepen, wanneer in de overeenkomst geen andere termijn is vastgelegd. De afroep moet door ons binnen een redelijke periode voor de leveringstermijn worden ontvangen.


7. Transport en risico-overgang

7.1. De verzending gebeurt, tenzij anders overeengekomen, op kosten en risico van de klant. De verzending gebeurt ook op risico van de besteller, wanneer wij uitzonderlijk de kosten van de verzending dragen.
7.2. Tenzij anders overeengekomen, bepalen wij de transportmiddelen en transportwegen, zonder ervoor verantwoordelijk te zijn, dat de snelste en goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen. Schadeclaims wegens niet-inachtneming van een verzendingsinstructie of wegens gebrekkige verpakking van de producten zijn uitgesloten, tenzij ons grove schuld of ernstige nalatigheid ten laste kan worden gelegd.
7.3. Het risico gaat over op de klant vanaf het ogenblik dat wij de producten in Ispringen-Pforzheim (Duitsland) overdragen aan de vrachtvervoerder. Dit geldt ook bij deelleveringen. Neemt de klant de producten zonder geldige reden niet af, wordt de levering vertraagd door redenen veroorzaakt door de klant of roept de klant de afroeporders niet tijdig af, dan gaat het risico op hem over. Worden de producten bij ons opgeslagen, dan moet de klant de gebruikelijke opslagvergoeding betalen. Worden de producten bij derden opgeslagen, dan draagt de klant de kosten hiervan.
7.4. Bij beschadiging of verlies van de producten tijdens het transport moet de klant bij de vervoerder onmiddellijk een proces-verbaal van bevinding laten opmaken.


8. Zichtzendingen en creditnota’s

8.1. Worden zichtzendingen toegezonden en wordt er geen factureringsperiode vastgelegd, dan wordt de volledige zending beschouwd als door de klant aangekocht tegen de berekende leveringsprijzen, wanneer de producten niet binnen 10 dagen vanaf de datum van de zichtfacturen werden teruggestuurd.
8.2. Voor creditnota’s wordt minstens 2,50 EUR aan administratiekosten aangerekend. Gecrediteerd wordt niet de actuele prijs, maar de oorspronkelijk gefactureerde prijs. De minimumwaarde voor creditnota’s voor teruggezonden producten bedraagt 25,00 EUR.


9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Onze facturen moeten uiterlijk binnen 30 dagen vanaf factuurdatum integraal worden betaald. Bij betaling binnen 10 dagen wordt 2 % korting verleend op de netto productwaarde. Facturen tot een productwaarde van 25,00 EUR en facturen voor op maat gemaakte goederen (vb. gesoldeerde banden), artikelen uit edelmetaal evenals loonarbeid en reparaties moeten evenwel onmiddellijk en zonder korting worden betaald.
9.2. Betalingen worden steeds gecrediteerd op de eerste factuur. Alle betalingen moeten voor ons vrij van kosten worden gedaan. Bank-, disconto- en incassokosten worden door de klant betaald, ook zonder uitdrukkelijke afspraak. Betalingen met wissels moeten vooraf worden overeengekomen. Voor betalingen met een wissel wordt geen korting voor contante betaling toegekend.
9.3. Wordt de betalingstermijn overschreden, dan kunnen wij van rechtswege een rente eisen wegens laattijdige betaling van 10%, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het (nog) verschuldigde bedrag. Wij behouden ons bovendien het recht voor, compensatie te eisen voor bijkomende schade.
9.4. Indien de klant achterop raakt met de betalingen, wissels of cheques niet tijdig worden geïnd of er na afsluiting van de overeenkomst gegronde twijfel bestaat over de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de klant, dan kunnen wij naar keuze de contante betaling van alle openstaande vorderingen inclusief wissels of waarborg voor levering eisen. Zolang de opstaande facturen niet zijn betaald, zijn wij niet verplicht verdere leveringen te doen.
9.5. De klant kan alleen aanspraak maken op een compensatie- en retentierecht voor vorderingen, die onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld.


10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. Alle door ons geleverde producten blijven onze eigendom, zolang niet alle vorderingen uit vorige overeenkomsten volledig zijn betaald. Tot de aanspraken behoren ook cheque- en wisselvorderingen evenals vorderingen uit de lopende rekening. Wordt in verband met de betaling voor ons een aansprakelijkheid op basis van een wissel gesubstantieerd, dan zal het eigendomsvoorbehoud pas vervallen, wanneer onze claims op basis van de wissel zijn uitgesloten.
10.2. De aanvaarding van teruggezonden producten door ons leidt, voor zover de bepalingen van de wet op verbruikerskrediet niet van toepassing zijn, niet tot de ontbinding van de overeenkomst, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben verklaard.
10.3. Bij pandbeslag of andere ingrepen op de geleverde goederen door derden moet de klant ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen. De klant draagt alle kosten, die gepaard gaan met de opheffing van de beslaglegging en/of de vervanging van de goederen.
10.4. De klant heeft het recht, behoudens herroeping om gegronde reden, te beschikken over de geleverde producten in het kader van een normale handelstransactie. Niet toegelaten zijn in het bijzonder eigendomsoverdracht door de klant van de geleverde goederen tot zekerheid en verpanding. In geval van wederverkoop draagt de klant nu reeds alle claims uit de wederverkoop, in het bijzonder betalingsvorderingen, maar ook andere claims die verband houden met de verkoop, ten bedrage van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) aan ons over, en dit ongeacht of de geleverde producten zonder of na verwerking verder zijn verkocht. Worden de vorderingen van de klant uit de wederverkoop opgenomen in een rekening-courant, dan draagt hij nu reeds de betalingsvordering aan ons over ten bedrage van het desbetreffende en erkende saldo, dat overeenstemt met onze vorderingen tegen de klant. De klant heeft, behoudens een om gegronde reden door ons toegelaten herroeping, het recht de overgedragen vorderingen fiduciair te innen. Voor de wederverkoop van de vorderingen gebaseerd op echte factoring is onze voorafgaande toestemming nodig. In geval van gegronde reden hebben wij het recht, de vorderingsoverdracht ook namens de klant bekend te maken aan de beslaglegger. Met de bekendmaking van de overdracht aan de beslaglegger vervalt de inningbevoegdheid van de klant. In geval van herroeping van de inningbevoegdheid kunnen wij eisen, dat de klant de overgedragen vorderingen en hun schuldenaars aan ons bekend maakt, alle gegevens verstrekt die nodig zijn voor de inning, de bijbehorende documenten overhandigt en de overdracht meedeelt aan de schuldenaars.
10.5. Be- en verwerking van de producten onder eigendomsvoorbehoud door de klant gebeurt steeds voor ons. De klant verklaart af te zien van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het recht van natrekking. Worden de producten onder eigendomsvoorbehoud met andere, niet aan ons toebehorende artikelen onscheidbaar vermengd of samengevoegd of met niet aan ons toebehorende artikelen zodanig verbonden, dat ze een wezenlijk bestanddeel worden van een uniform artikel, dan verkrijgen wij het eigendomsrecht op dit nieuwe artikel in verhouding van het eindbedrag van de factuur (inclusief BTW) van de producten onder eigendomsvoorbehoud tot de aankoop- of productieprijs van de andere vermengde resp. samengevoegde of verbonden artikelen op het tijdstip van de vermenging, samenvoeging of verbinding. Gebeurt de vermenging, samenvoeging of verbinding zodanig, dat het artikel van de klant als hoofdartikel moet worden beschouwd, dan verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht op het hoofdartikel in verhouding van het eindbedrag van de factuur van de producten onder eigendomsvoorbehoud tot de waarde van het hoofdartikel. Wij verplichten ons ertoe, de ons toekomende waarborgen op verzoek van de klant naar eigen goeddunken vrij te geven, indien hun realiseerbare waarde de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt.


11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1. De klant is verplicht, de producten onmiddellijk te onderzoeken en zichtbare gebreken, uiterlijk binnen een week na levering, schriftelijk bij ons te melden. Verborgen gebreken moeten uiterlijk een week na hun ontdekking schriftelijk worden gemeld.
11.2. Indien de producten gebreken vertonen, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, hebben wij het recht naar keuze de gebreken te verhelpen of de producten te vervangen door nieuwe. Indien de herstelling of vervanging mislukt of onaanvaardbaar wordt vertraagd door onze schuld, dan kan de klant naar keuze een vermindering van de aankoopprijs of ontbinding van de overeenkomst eisen.
11.3. Wij zijn aansprakelijk voor grove schuld en ernstige nalatigheid. Voor eenvoudige nalatigheid zijn wij enkel aansprakelijk, wanneer het gaat om inbreuken op elementaire contractuele verplichtingen, die voortkomen uit de aard van de overeenkomst en het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengen. Voor het overige zijn bij eenvoudige nalatigheid schadeclaims van de klant gebaseerd op eender welke rechtsgrond, in het bijzonder ook rechtsgronden, die berusten op inbreuken op verplichtingen bij de afsluiting van de overeenkomst of op contractuele nevenverplichtingen evenals op garantie, uitgesloten. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor claims op basis van de wet op de productaansprakelijkheid, bij initieel onvermogen of onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren door onze schuld alsook bij het ontbreken van eigenschappen, die uitdrukkelijk zijn toegezegd en de klant precies tegen de opgetreden schade moeten beschermen.


12. Op maat gemaakte producten

Voor producten, die volgens tekeningen, monsters of andere aanwijzingen van de besteller worden vervaardigd, is de besteller aansprakelijk voor inbreuken op patent- en andere beschermingsrechten van derden. Hij vrijwaart ons van dergelijke claims. Tot op maat gemaakte producten worden ook banden gerekend, die door ons op verzoek van de klant worden voorzien van opgelaste componenten. Onze tekeningen, monsters of modellen blijven onze eigendom en mogen alleen ter inzage worden overhandigd aan derden, wanneer wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Gereedschappen en installaties blijven onze eigendom, ook wanneer de besteller een deel van de productiekosten heeft betaald. Wij verplichten ons ertoe, installaties en vormen te bewaren voor nabestellingen. De bewaringsverplichting vervalt, wanneer door de besteller binnen 2 jaar na de laatste levering geen bijkomende bestelling wordt geplaatst. De bewaringstermijn vervalt onmiddellijk, wanneer de besteller de aan hem geleverde producten niet of niet tijdig betaalt. Op maat gemaakte producten kunnen niet worden omgewisseld of teruggegeven.


13. Onderaanneming

De levering van grondstoffen en halffabrikaten voor doorlevering door ons gebeurt op kosten en risico van de besteller.


14. Plaats van levering en betaling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

14.1. Plaats van betaling is uitsluitend Antwerpen - België.
14.2. Alle geschillen, die voortvloeien uit de inhoud van de overeenkomst alsook over het ontstaan en de effectiviteit hiervan, inclusief rechtsvorderingen met betrekking tot wissels en cheques, zullen voor handelaars worden beslist door de bevoegde rechtbank van Antwerpen. Wij behouden ons het recht voor, rechtsvorderingen in te stellen op de plaats van de zetel van de klant.
14.3. Op de overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Internationaal kooprecht is niet van toepassing.

Stand 01.10.2020.